Algemene voorwaarden

1 DEFINITIES

1.1 Onder zaalverhuurder wordt verstaan Thuis bij Annemieke, Centrum voor zingeving, verdieping en creativiteit.
1.2 Onder zaalhuurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder een reserverings-/zaalhuurovereenkomst heeft gesloten.
1.3 Onder reserveringsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen zaalhuurder en zaalverhuurder, waarbij zaalhuurder voor bepaalde tijd een of meerdere ruimten huurt.
1.4 Onder zaalhuurovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen zaalhuurder en zaalverhuurder, waarbij zaalhuurder voor onbepaalde tijd een of meerdere ruimtes huurt.

1.5 Onder zalen wordt verstaan alle ruimten die zaalverhuurder als zodanig aan zaalhuurders aanbiedt.

1.6 Onder incidentele huurder wordt verstaan een zaalhuurder die eenmalig of een enkele keer een of meerdere zalen huurt.
1.7 Onder vaste huurder wordt verstaan een zaalhuurder die wekelijks en op een vast tijdstip, gedurende minimaal 40 weken per jaar (september tot en met augustus), een of meerdere ruimten huurt. Niet gebruikte tijdsdelen dienen minimaal 6 weken voor aanvang bij verhuurder bekend te zijn.
1.8 Onder periodieke huurder wordt verstaan een zaalhuurder die ten minste acht weken achtereen, op een vast tijdstip een of meerdere ruimten huurt.
1.9 Onder aanbetaling wordt verstaan een bedrag gelijk aan 35% van de overeengekomen huursom met een minimum van € 40,00.
1.10 Onder gebruikers wordt verstaan de deelnemers aan een activiteit van zaalhuurder.
1.11 Onder annulering wordt verstaan het opzeggen van de overeenkomst door zaalhuurder.

 

2 RESERVERING

2.1 Alle door zaalverhuurder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, d.w.z. onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de zijde van verhuurder op het moment dat een door zaalhuurder getekende overeenkomst in het bezit is van zaalverhuurder en de eventuele aanbetaling door zaalverhuurder is ontvangen.
2.2 Indien zaalverhuurder de door de potentiële zaalhuurder getekende reserverings/zaalhuurovereenkomst nog niet heeft ontvangen, en de zaalverhuurder de zaal (ruimten) aan een derde kan verhuren, dan zal zaalverhuurder de potentiële zaalhuurder daar direct van in kennis stellen, en dient de potentiële zaalhuurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van zaalverhuurder gebruik wil maken.
2.3 zaalverhuurder is gerechtigd zaalhuurder een andere zaal aan te bieden dan volgens de reserverings-/zaalhuur-overeenkomst zou dienen te geschieden, behalve als dat evident onbillijk is voor zaalhuurder. Indien de aangeboden zaal goedkoper is dan de gereserveerde zaal in de overeenkomst, heeft de zaalhuurder recht op het bedrag van de besparing.
2.4 zaalhuurder verklaart door ondertekening van de overeenkomst op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met de Algemene Huurvoorwaarden.

 

3 ANNULERING

3.1 In geval van annulering van de reserveringsovereenkomst binnen 30 dagen tot 15 dagen voor aanvang van de verhuur is huurder gehouden om 70% van de huursom te voldoen over de in de reserveringsovereenkomst vastgelegde zaalhuur inclusief  gereserveerde catering en materialen

3.2 In geval van annulering van een reserveringsovereenkomst binnen 15 dagen voor aanvang van de verhuur is huurder gehouden om 100% van de huursom te voldoen over de in de reserveringsovereenkomst vastgelegde zaalhuur inclusief catering en materialen.

3.3 De annuleringskosten worden niet in rekening gebracht als de reserveringsovereenkomst tot maxmaal 6 maanden wordt verschoven. In geval van annulering van de verschoven reserveringsovereenkomst is huurder gehouden om 100% van de huursom te voldoen over alle in de verschoven reserveringsovereenkomst vastgelegde zaalhuur. De betaling hiervan geschiedt binnen 14 dagen na ontvangt van de factuur hiervoor en voor de annuleringskosten van de ruimte.
3.4 In geval van annulering van een reserveringsoverenkomst welke meer is dan 2 maanden wordt geen vergoeding gevraagd.

3.5 Zodra de reservering definitief is en deze door Thuis bij Annemieke is bevestigd geldt tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang van de verhuur dat bij annulering van de reserveringsovereenkomst de huurder is gehouden om 35% van de huursom te voldoen over de in de reserveringsovereenkomst vastgelegde zaalhuur over een periode van maximaal 6 maanden.
3.6 Annulering kan alleen schriftelijk geschieden.

 

4 BETALING

4.1 Facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum door zaalhuurder te zijn voldaan.
4.2 Indien een zaalhuurder in gebreke is, dan dient hij alle eventueel op de inning vallende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan zaalverhuurder te vergoeden.
4.3 De huuraanpassing (indexering) vindt plaats per 1 januari en/of per 1 september.

 

5 OPZEGGING (alleen voor vaste huurders)

5.1 Vaste zaalhuurders verbinden zich contractueel voor onbepaalde tijd, met een minimum termijn van een jaar, en een daarbij in acht te nemen opzegtermijn van vier maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
5.2 Zaalverhuurder dient in geval van opzegging een zelfde termijn in acht te nemen.

 

6 GEBRUIK VAN HET GEHUURDE

6.1 Het is zaalhuurder niet toegestaan de zaal voor een andere dan in de reserveringsovereenkomst/zaalhuurovereenkomst aangegeven activiteit te gebruiken, aan derden te verhuren of in gebruik te geven.

 

7 ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van zaalverhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
• het niet nakomen van de verplichtingen door zaalhuurder zoals vastgelegd in de reservering overeenkomst.
• wangebruik door zaalhuurder (of gebruikers) van het gehuurde.
• overlast door zaalhuurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan Centrum voor zingeving, verdieping en creativiteit, Thuis bij Annemieke.
• gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door zaalhuurder aangeboden activiteit(en).
• het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door zaalhuurder aan zaalverhuurder.
• ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door zaalhuurder (of gebruikers).
7.2 Zaalverhuurder zal alsdan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding.

 

8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Zaalverhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door zaalhuurder, noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële schade ten gevolge van verblijf binnen het Centrum voor zingeving, verdieping en creativiteit ,Thuis bij Annemieke, als wel voor mogelijke schade ten gevolge van de door zaalhuurders aangeboden activiteiten.

 

9 HUISREGELS

9.1 Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. 
De huisregels worden bij de reserveringsovereenkomst gevoegd.


10 DIENSTEN DOOR ZAALVERHUURDER
(alleen voor vaste- en periodieke huurders)

10.1 Voor vaste- en periodieke huurders is vermelding van de door zaalhuurder aan te bieden activiteit op de website van Centrum voor zingeving, verdieping en creativiteit, Thuis bij Annemieke gratis. Vermelding vindt plaats op basis van door zaalhuurder verstrekte gegevens, mits deze tijdig worden aangeleverd op door zaalverhuurder aangegeven formaat en datum.


11 TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

11.1 In geval van geschillen tussen zaalverhuurder en zaalhuurder is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van zaalverhuurder